1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Biuro Tłumaczeń Translaticus Alina Kałek-Syp, tel. +48502020687, e-mail: biuro@translaticus.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Gromadzone dane
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, e-mail.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur za wykonane usługi tłumaczeniowe oraz realizacja zobowiązań podatkowych.

4. Odbiorcy danych osobowych
Udostępniamy Państwa dane osobowe tylko wówczas, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług. Państwa dane osobowe przekazywane będą wyłącznie do serwisu księgowego online, zewnętrznego biura rachunkowego oraz Urzędu Skarbowego.

5. Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiane będą faktury za wykonane usługi tłumaczeniowe.

6. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wystawiania faktur za zrealizowane usługi tłumaczeniowe.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 7.1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@translaticus.pl.
Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.2 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

KONTAKT

Biuro Tłumaczeń Translaticus
Alina Kałek-Syp